Logo

Om oss

GRUNNLAGET FOR TELEMARK UTVIKLINGSFOND
Midlene Telemark Utviklingsfond forvalter er det årlige overskuddet fra fylkeskommunal konsesjonskraft fra de åtte kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. Fondet er opprettet med hjemmel i avtale av 09.12.09 mellom Telemark fylkeskommune og de åtte nevnte kommunene. Telemark Utviklingsfond drives etter vedtekter godkjent av Telemark Fylkesting 20.10.2010
FORMÅLET MED TELEMARKSUTVIKLINGSFOND
Fondet skal bidra til å skape og underbygge en langsiktig og positiv utvikling i det området som pr 09.12.13 utgjør Telemark fylke, med særlig vekt på næringssvake kommuner og kommuner med folketallsnedgang
TELEMARK UTVIKLINGSFONDS VIRKEOMRÅDER
Fondets virkeområder skal til enhver tid samsvare med overordnende prioriteringer, strategier og planer vedtatt av Telemark Fylkesting.
 
Næringsutvikling
Fondet skal søke å bidra til økt sysselsetting ved å arbeide for økt antall arbeidsplasser i fylket. Viktig i så måte vil det være å styrke samarbeidsprosjekter mot tilknyttede regioner.
Utvikling av produkter med grunnlag i egne naturbaserte råvarer som kjøtt, fisk, frukt, bær etc vil kunne støttes av fondet dersom det fører til nye arbeidsplasser i fylket.
Telemark har en stor reiselivsnæring og spesielt i øvre deler av fylket er dette viktig. Støtte fra fondet skal bidra til ekstern profilering, samt å utarbeide materiell til slike tiltak. Fondet kan også støtte arrangementer som bidrar til internasjonal profilering. Telemark Utviklingsfond skal bidra til tiltak som gjør fylket synlig og attraktivt for næringsutvikling, etablering av ny næring og som bosted. 
Andre tiltak
Dette kan være støtte til tiltak i regi av kommuner, lag eller foreninger som bidrar til å skape trivsel og bygge opp om det gode bosted. Dette kan være tiltak som faller inn under de utvidede kulturbegrepet.
Telemark Utviklingsfond kan også bidra til forutsigbar og stabil drift av tiltak med stor historisk, kulturell, næringsmessig og markedsførings verdi. Telemark Fylkeskommune vil behandle alle søknader om arrangementsstøtte. Fondet avsetter årlig et beløp på kr 1.000.000,- til tiltak innen idrett, friluftsliv, jakt og fiske. Midlene kan gis som direkte driftsmidler eller prosjektstøtte.
HVORDAN SKAL TELEMARK UTVIKLINGSFOND GI STØTTE
Det beløp som bevilges fra fondet er maksimalt det fondet bidrar med. Overskridelser av kalkulerte kostnader må prosjekteier selv finansiere. Dersom det motsatte skjer og prosjektet blir rimeligere enn forutsatt skal støtten fra fondet reduseres prosentvis i forhold til besparelsen.
Tilskudd
En stor del av fondets midler vil bli gitt som direkte støtte eller tilskudd. Når det gjelder støtte til selskaper vil fondet kun bidra med støtte som er innenfor regelverket for offentlig støtte. Selskaper må vise til  hvilke støttegrunnlag de respektive prosjekt faller inn under. Se eget dokument om statsstøtte.
Lån
Eventuelle lån til selskaper vil bli gitt med rente beregnet i Nibor års rente pluss et fast 5% påslag.
STØRRELSE PÅ STØTTE
Fondets økonomiske bidrag skal som regel i utgangspunktet fungere sammen med det øvrige offentlige virkemiddelapparatet. Fondet kan også støtte prosjekter og tiltak som eneste deltager fra det offentlige. Fondet støtter primært når dette bidrar til å forsterke felles innsats i form av lokal eller annen finansiering av tiltak/prosjekter. Fondet skal i regelen støtte prosjekter/tiltak der det foreligger minst 50% egenfinansiering, men dette kan fravikes dersom styret mener det vil skape ønsket utvikling. Fondet kan også gi støtte til private utviklingstiltak.
HVA TELEMARK UTVIKLINGSFOND IKKE SKAL STØTTE
Fondet skal ikke overta andre offentlige organers lovpålagte ansvar og forpliktelser. Fondet skal ikke støtte lønnsmidler til opprettelse av stillinger i fondets virkeområde. Fondet skal heller ikke støtte drift av markedsselskaper, turistkontorer e. l.
DISPONERING AV MIDLER
Styrets intensjon er å disponere fondets midler på en slik måte at de får størst mulig effekt. Utviklingsprosjekter som har muligheter til å skape langsiktig effekt vil bli prioritert. Styret skal derfor medvirke til at regioner og kommuner planlegger i et langsiktig perspektiv.
STYRET
Styret har ikke faste møter. Det innkalles til møte så snart det er behov for det. Styremøtene er lukkede, men alle saker og referater legges ut på fondets hjemmesider. Daglig leder sørger for at søknader behandles i henhold til styrets retningslinjer.