GRUNNLAGET FOR TELEMARK UTVIKLINGSFOND

Midlene Telemark Utviklingsfond forvalter er det årlige overskuddet fra fylkeskommunal konsesjonskraft fra de åtte kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. Fondet er opprettet med hjemmel i avtale av 09.12.09 mellom Telemark fylkeskommune og de åtte nevnte kommunene. Telemark Utviklingsfond drives etter vedtekter godkjent av Telemark Fylkesting 20.10.2010

FORMÅLET MED TELEMARKSUTVIKLINGSFOND
Fondet skal være et virkemiddel for å skape og underbygge en positiv befolkningsutvikling og næringsutvikling i alle deler av Telemark Fylke, med særlig vekt på næringssvake kommuner og kommuner med folketallsnedgang. Fondet bygger på et grunnleggende prinsipp om bærekraftig utvikling.

TELEMARK UTVIKLINGSFONDS VIRKEOMRÅDER
Fondet skal spesielt se til at de bevilgninger som blir gitt er i samsvar med og skal bygge opp under de handlingsplaner som til enhver tid er gjeldende for Telemark og tilhørende regionale/lokale planer.

Telemark Utviklingsfond skal samarbeide med andre relevante aktører for å øke sysselsetting og innovasjon i Telemark etter følgende prinsipper:

• Bærekraftig verdiskaping (FNs bærekrafts mål)

• Sysselsettingseffekt for Telemark

• Gjennomføringsevne

• Unngå uheldig konkurransevridning

• Utløsende effekt

• Omstilling (utviklingsprosjekt)

• Minimum 50% egenfinansiering, primært egenkapital av total prosjektkostnad

• Støtteandel fra TUF kan maksimalt utgjøre 35% av total prosjektkostnad

• Prosjekter som er forankret hos en eller flere av følgende aktører: kommuner, næringsselskap i kommunene, øvrig virkemiddelapparat som Telemark Næringshage, Inkubatoren Proventia, Innovasjon Norge.

HVORDAN SKAL TELEMARK UTVIKLINGSFOND GI STØTTE

Beløp som bevilges fra fondet er maksimalt hva fondet skal bidra med. Prosjekteier må finansiere eventuelle overskridelser av kalkulerte kostnader. Dersom prosjektet eller tiltaket blir rimeligere enn forutsatt skal fondets støtte reduseres % vis i forhold til besparelsen. Der en ser at prosjektet har høy risiko vil en forlange at initiativtagerne greier å bringe frem tilstrekkelig frisk egenkapital samt støtte fra andre aktuelle virkemiddel aktører. I spesielle tilfeller kan fondet gi støtte der en ser at risikoen er stor, men at en eventuell etablering vil ha stor betydning med tanke på antall arbeidsplasser. Støtte til tiltak innen denne kategorien vil være i helt spesielle tilfeller.

Tilskudd

En stor del av fondets midler vil bli gitt som direkte støtte eller tilskudd. Der støtte blir gitt til selskaper vil Telemark Utviklingsfond kun gi støtte som er innenfor regelverket for offentlig støtte. Alle søknader vil bli vurdert i forhold til statsstøttereglementet.

Lån

I tilfeller der det vil bli gitt lån vil det i forhold til selskaper bli gitt lån med rente beregnet i Nibor års rente pluss et fast % påslag.

Egenkapital

Fondet kan delta i emisjoner i fond og selskaper i særskilte tilfeller der det er i tråd med TUFs satsingsområder. Fondet kan knytte til seg personer med kompetanse som vil være fondets representanter.

STØRRELSE PÅ STØTTE
Fondets økonomiske bidrag skal som regel i utgangspunktet fungere sammen med det øvrige offentlige virkemiddelapparatet. Fondet kan også støtte prosjekter og tiltak som eneste deltager fra det offentlige. Fondet støtter primært når dette bidrar til å forsterke felles innsats i form av lokal eller annen finansiering av tiltak/prosjekter.
Fondet kan gi støtte til private utviklingstiltak. Som hovedregel skal ikke fondet være med på å gi støtte der det ikke minst er 50 % egenfinansiering av prosjekter eller tiltak. Som hovedregel skal egenkapital i aktuell investering eller prosjekt være likvide midler. I særtilfeller kan en godta deler av dette som eget arbeid.

Som hovedregel kan TUF bidra med støtte der summen av offentlig støtte er maksimalt 35% av aktuell investering.

HVA TELEMARK UTVIKLINGSFOND IKKE SKAL STØTTE
Fondet skal ikke overta andre offentlige organers lovpålagte ansvar og forpliktelser. Fondet skal ikke støtte lokale eller regionale næringsselskapers drift utover det som er vedtatt for kommuner med konsesjonskraft og som er grunnlaget for Telemark Utviklingsfond. Fondet skal ikke støtte med lønnsmidler til opprettelse av stilinger i fondets virkeområde. Som eksempel er regionale felles foretak. Fondet skal ikke støtte bolystprosjekter, byutvikling og stedsutviklingsprosjekter og lignende. Fondet skal ikke støtte opp med midler til fylkeskommunen der fylkeskommunen har inngått egne avtaler om driftstøtte. Fondet skal ikke gi støtte til bygging av næringshager eller annen næringsutleie. Fondet skal ikke bevilge støtte til etablering og drift av markedsselskaper, turistkontorer, nettverksorganisasjoner o.l. Fondet skal ikke støtte til utbygging og drift av idrettsanlegg som normalt er støtteberettiget til spillemidler. Fondet skal ikke gi støtte til etablering, drift eller markedsprofilering av filmselskaper, TV stasjoner, messer, revyer, teater, alle typer av festivaler og arrangement.

DISPONERING AV MIDLER
Styrets intensjon er å disponere fondets midler på en slik måte at de får størst mulig effekt. Utviklingsprosjekter som har muligheter til å skape langsiktig effekt vil bli prioritert. Styret skal derfor medvirke til at regioner og kommuner planlegger i et langsiktig perspektiv.

STYRET
Styret har ikke faste møter. Det innkalles til møte så snart det er behov for det. Styremøtene er lukkede, men alle saker og referater legges ut på fondets hjemmesider. Daglig leder sørger for at søknader behandles i henhold til styrets retningslinjer.