Alle søknader behandles av administrasjonen med utgangspunkt i TUF sin gjeldende strategi som finnes her på hjemmesiden. Dersom søknaden er i samsvar med strategien legges denne frem for styret til behandling.

Søknad om støtte til fondet er offentlig informasjon og blir offentlig så snart søknaden er registrert i fylkeskommunens arkiv system.

Søker kan legge ved aktuell informasjon som egne vedlegg. Dersom vedleggene inneholder fortrolig informasjon må søker sende dette separat til daglig leder.

Søknad regionalforvaltning.no – Klikk her

Fondets hensikt er å støtte prosjekter og tiltak som fører til positiv utvikling i Telemark. Det avgjørende er hvorvidt TUF’s styre vurderer det aktuelle prosjektet eller tiltaket til å oppfylle kravet om positiv utvikling i hele, eller deler av fylket. Alle søknader behandles av administrasjonen med utgangspunkt i TUF sin gjeldende strategi som finnes her på hjemmesiden. Dersom søknaden er i samsvar med strategien legges denne frem for styret til behandling.

Alle som ønsker å søke om støtte fra TUF må fylle ut søknaden under Regionalforvaltning.no. Dette gjelder fra 01.07.2015

TUF sine midler er offentlig midler som skal bevilges til tiltak i Telemark. Til næringstiltak kan det bevilges støtte innenfor regelverket om offentlig støtte. Se eget punkt om dette. Det er søker som er ansvarlig for å holde seg innenfor regelverket. Nærmere om dette er beskrevet i eget punkt om unntaksordninger fra regelverket om offentlig støtte.

Ved søknad til TUF må alle søkere bruke søknad under www.regionalforvaltning.no

  • Her ligger Telemark Utviklingsfond med egen støtteordning.
  • Fyll ut søknadsskjemaet som ligger i portalen.
  • ​Eventuelle spørsmål, ta kontakt med Audun Mogen audun.mogen@vtfk.no eller telefon 91388396
  • I pkt. 1 til 6 under er det beskrevet punktene som må besvares under registrering av søknaden i regionalforvaltning, merk at det både er hoved punkter og underpunkter. Disse er satt opp som egne “mapper” i søknadsmalen.

1. Søknadsopplysninger

Vi ber om at søker fyller ut alle feltene:

1.1. Støtteordning.

Beskriv hvilke støtteordning det søkes på

1.2. Prosjekt

Navn og eventuelle nr på prosjektet eller tiltaket.

1.3. Søknadsbeløp

Oppgi beløpsstørrelse det søkes om

1.4. Kort beskrivelse.

  • Fyll ut en kortfattet beskrivelse hva det søkes om
  • Lag den så kort og informativ at en leser umiddelbart fanger opp formålet

1.5. Prosjektbeskrivelse.

  • Lag en utfyllende Prosjektbeskrivelse.
  • Del prosjektbeskrivelsen opp i naturlige hovedavsnitt

2. Kontaktopplysninger

2.1. Søker/Prosjekteier.

Fyll ut med navn ,adresse og e-post.

Organisasjonsnummer

Bankkontonummer som et eventuelt støttebeløp skal utbetales til

2.2. Kontaktperson

Fyll ut med navn ,adresse og e-post

2.3. Prosjektleder.

Fyll ut med navn ,adresse og e-post

3. Spesifikasjon-Beskrivelser av søknaden

Under fanene til Spesifikasjon må søker lage tilstrekkelige beskrivelser slik at formålet og målene med prosjektet eller tiltaket kommer frem.

3.1. Bakgrunn/Mål

Beskriv bakgrunnen og  prosjektmålet

3.2. Forankring

Kort beskrivelse hvordan prosjektet er forankret i styre eller politiske organer.

Videre:

3.2.1. Hvordan prosjektet/tiltaket kan relateres til formålet for TUF

3.2.2.  Hvordan tiltaket er forankret mot fylkes og kommunale strategier

3.2.3. Hvilke støtteordninger kan det bevilges under i forhold til ESAS støttereglement

3.3. Organisering

Beskriv prosjektorganisering og eventuelle samarbeidspartnere

3.4. Aktivitet/målgrupper

Beskriv hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og hvilke målgrupper prosjektet eller tiltaket har

3.5. Resultat/effekter

Beskriv hvilke resultater og effekterprosjektet eller tiltaket forventer å få.

Sett opp mål for utvikling av ansatte, besøkende eller andre mengder søker mener er viktig å få frem

3.6. Nasjonale mål

Kryss ut og beskriv i henhold til spørsmål

4. Økonomi-Budsjett-Finansiering

De økonomiske forutsetningene er av avgjørende bedtydning om TUF skal bidra med midler. Søker må dokumentere at det er holdbare planer for prosjektet i en driftsfase.

Finansieringsplanen må vise et balansert forhold mellom egenkapital, lånefinansiering og tilskudd. TUF forventer at egenkapitalfinansiering i hovedsak skjer gjennom tilførsel av kapital. TUF godkjenner en sats på maksimalt kr 700,- pr time for eget arbeid. Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men da begrenset til kr. 700,- per time. 

TUF skal ikke overta andre offenlige aktøreres ansvar for finansiering av prosjekter. TUF skal være utløsende for at tiltakene kan settes i gang. Som hovedregel vil TUF være den siste som utbetaler midler i finansieringsrekkefølgen.

4.1. Tidligere offentlig støtte

Dersom det tidligere er mottatt offentlig støtte si gi opplysninger om dette. Oppgi navn på støttegiver, beløp, type tilskudd og år tilskuddet er utbetalt

4.2. Tids/Milepælsplan

Oppgi start og sluttdato for prosjektet. Beskriv videre viktige milepæler og aktiviteter i prosjektet

5. Geografi- Kommune

Huk ut hvilke kommuner prosjektet/tiltaket vil gjelde for

6. Vedlegg

Last opp nødvendige vedlegg for å bygge opp under søknaden

Unntaksordninger fra regelverket om offentlig støtte