Terje Riis Johansen
Styreleder
 +47 97563000

Vara: Anne-Nora Oma Dahle

Martine Tinderholt Øverland 
Styremedlem
 +47 46448933

Vara: Sven Tore Løkslid 

Thorleif Vikre
Styremedlem
 +47 90116311
 thorleif.vikre@telemarkfylke.no

Vara: Torgeir Fossli

Gunn Marit Helgesen
Styremedlem
 +47 91740802

Vara: Marianne Nørstrud

Jarand Felland
Styremedlem
 +47 97591778

Vara: Bengt Halvard Odden

Audun Mogen
Fungerende daglig leder
 +47 91388396
STYRET I TELEMARK UTVIKLINGSFOND
Styret består av fem medlemmer. Fire valgt av fylkestinget og en oppnevnt av de åtte kommunene som nevnt over. Styret har ansvar for at fondets midler bidrar til best mulig resultater i henhold til vedtekter og retningslinjer for Telemark Utviklingsfond. Likeledes har styret ansvar for at administrativ kompetanse til å gjennomføre styrets bestemmelser er ansatt eller tilgjengelig.
 
ADMINISTRATIV LEDELSE
Telemark Utviklingsfonds daglige leder rapporterer til styrets leder. Daglig leder har fullmakt til å hente inn nødvendig faglig assistanse når det er hensiktsmessig i forhold til fondets målsetning.