Fondets hensikt er å støtte prosjekter og tiltak som fører til positiv utvikling i Telemark. Det avgjørende er hvorvidt TUF’s styre vurderer det aktuelle prosjektet eller tiltaket til å oppfylle kravet om positiv utvikling i hele, eller deler av fylket. Alle søknader behandles av administrasjonen med utgangspunkt i TUF sin gjeldende strategi som finnes her på hjemmesiden. Dersom søknaden er i samsvar med strategien legges denne frem for styret til behandling.

Alle som ønsker å søke om støtte fra TUF må fylle ut søknaden under Regionalforvaltning.no. Dette gjelder fra 01.07.2015

TUF sine midler er offentlig midler som skal bevilges til tiltak i Telemark. Til næringstiltak kan det bevilges støtte innenfor regelverket om offentlig støtte. Se eget punkt om dette. Det er søker som er ansvarlig for å holde seg innenfor regelverket. Nærmere om dette er beskrevet i eget punkt om unntaksordninger fra regelverket om offentlig støtte.

Ved søknad til TUF må alle søkere bruke søknad under www.regionalforvaltning.no

  • Her ligger Telemark Utviklingsfond med egen støtteordning.

  • Fyll ut søknadsskjemaet som ligger i portalen.

  • ​Eventuelle spørsmål, ta kontakt med Audun Mogen audun.mogen@vtfk.no eller telefon 91388396

  • I pkt. 1 til 6 under er det beskrevet punktene som må besvares under registrering av søknaden i regionalforvaltning, merk at det både er hoved punkter og underpunkter. Disse er satt opp som egne “mapper” i søknadsmalen.