Tilskudd til private aktører kan bare bevilges innenfor regelverket om offentlig støtte.
Det er søker som er ansvarlig for at de ikke mottar støtte som er si strid med dette regelverket.
TUF har notifisert en rekke støtteordninger som er forhåndsgodkjent av ESA, det vil være innenfor disse unntaksreglene som TUF i hovedsak vil bevilge tilskudd til.

Vedlagte dokument viser de unntaksreglene som gjelder for TUF, dersom det i dette dokumentet er avvik i forhold til det offisielle dokumentet fra ESA er det ESAS offisielle dokumenter som gjelder.

A. Generell støtte innenfor regelverket om bagatellmessig støtte kan nyttes av TUF. Beløpsgrense er € 200.000,- over en tre års periode.

B. Følgende støtteformål i gruppeunntaksforordningen kan bli benyttet av TUF.

B1 Regionalstøtte (Seksjon 1)

 • Regional investeringsstøtte (artikkel 14)

 • Driftstøtte (artikkel 15)

B2  Støtte til små og mellomstore bedrifter (Seksjon 2)

 • Investeringsstøtte (artikkel 17)

 • Konsulentstøtte (artikkel 18)

 • Støtte til deltagelse på messer (artikkel 19)

B3 Støtte til tilgang til finansiering for små og mellomstore bedrifter (Seksjon 3)

 • Oppstart/etableringsstøtte (artikkel 22)

B4 Støtte til forskning, utvikling og innovasjon (seksjon 4)

 • Støtte til forskning og utviklingsprosjekter (artikkel 25)

 • Støtte til innovasjonsklynger (artikkel 27)

 • Innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter (artikkel 28)

 • Støtte til prosess og organisasjonsinnovasjon (artikkel 29)

 • Støtte til forskning og utvikling i fiskeri og akvakultur (artikkel 30)

B5 Opplæring/utdannelsesstøtte (Seksjon 5)

 • Opplærings /utdannelsesstøtte (artikkel 31)

B6 Støtte til kultur og bevaring av kulturarv (Seksjon 11)

 • Støtte til kultur og bevaring av kulturarv (artikkel 53)

B7 Støtte til sportsinfrastruktur og multifunksjonell infrastruktur til rekreasjonsaktiviteter (Seksjon 12)

 • Støtte til sportsinfrastruktur og multifunksjonell infrastruktur til rekreasjonsaktiviteter (artikkel 55)

B8 Støtte til lokal infrastruktur (seksjon 13)

 • Investeringsstøtte til lokal infrastruktur (artikkel 56)